Hướng dẫn cài đặt Bonding

Bonding là tổng hợp của nhiều liên kết của các card mạng trong server để được tốc độ cao hơn cũng như là phương án dự phòng khi 1 card mạng có vấn đề

Cài đặt Bonding

Bước 1: cài đặt Bonding bằng lệnh

modprobe –first-time bonding

Bước 2: Kiếm tra cài Bonding thành công sử dụng lệnh

lsmod | grep “bonding”

Bước 3: Tạo file cấu hình cho bond0 bằng lệnh

vi / etc / sysconfig / network-scripts / ifcfg-bond0

Bước 4: Cấu hình file ifcfg-bond0

+ Mode =  0 : balance-rr
+ mode = 1 : active – backup
+ mode = 2 : balance – xor
+ mode = 3 : broadcast
+ mode = 4 : 802.3ad
+ mode = 5 : balance – tlb
+ mode = 6 : balance – alb

Bước 5: Có 2 card mạng lần lượt là ens33 ens36 cấu hình card mạng ens33 để vào file cấu hình dùng lệnh

vi / etc / sysconfig / network-scripts / ifcfg-ens33

Bước 6: Cấu hình card mạng ens33

DEVICE = ens33

TYPE = Ethernet

ONBOOT = yes

BOOTPROTO = none

NM_CONTROLLED = no

MASTER = bond0

SLAVE = yes

Bước 7: Vào file cấu hình card mạng ens36 dùng lệnh

vi / etc / sysconfig / network-scripts / ifcfg-ens36

Bước 8: Cấu hình card ens36

DEVICE = ens36

TYPE = Ethernet

ONBOOT = yes

BOOTPROTO = yes

NM_CONTROLLED = no

MASTER = bond0

SLAVE = yes

Bước 9: Khởi động lại dịch vụ mạng bằng lệnh

service network restart

Bước 10:Kiểm tra bonding đã cài đặt bằng lệnh

cat / proc / net / bonding / bond0

Kết luận

Chúng ta vừa hoàn thành các bước cài đặt và sử dụng bonding cơ bản , tại đây chúng ta có thể thứ các phương án dự phòng mạng cho server , hoặc cân bằng tải cho mạng , tùy vào nhu cầu sử dụng .

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này !

Bé Snake