Hướng dẫn cài đặt Firewalld

Firewalld là hệ thống tường lửa sử dụng zones và service để quản lý

mục lục

Cài đặt firewalld

Bước 1: Để sử dụng gói cài firewalld dùng lệnh

yum install firewalld 

Bước 2: Sau đó chọn yes để đồng ý tải xuống và cài đặt

Bước 3: Sau khi cài đặt hoàn tất để khởi chạy dịch vụ firewalld sử dụng lệnh

systemctl start firewalld 

Bước 4: Để kiểm tra dịch vụ chạy thành công sử dụng lệnh

systemctl status firewalld

Bước 5: Nếu muốn mỗi khi khởi động máy lên firewalld khởi động theo sử dụng lệnh

systemctl enable firewalld

Bước 6: Kiểm tra lại lệnh

systemctl is-enabled firewalld

Bước 7: Dừng dịch vụ firewalld sử dụng lệnh

systemctl stop firewalld

hoặc

systemctl disable firewalld

Bước 8: Liệt kê các zone sử dụng lệnh

firewall-cmd –get-zones

Bước 9: Xem zone nào đang mặc định sử dụng lệnh

firewall-cmd –get-default-zone

Bước 10: Đổi zone mặc định như public thành work sử dụng lệnh

firewall-cmd –set-default-zone=word

Bước 11: Sau đó kiểm tra lại bằng lệnh

firewall-cmd –get-default-zone

Bước 12: Liệt kê quy tắc trong các zone sử dụng lệnh

firewall-cmd –list-all-zones

Bước 13: Zone public cho thấy đang được kích hoạt và hoạt động mặc định sử dụng card mạng ens192 đang chạy dịch vụ dhcpv6 và ssh

Bước 14: Hoặc có thể sử dụng lệnh xem dịch vụ đang chạy

firewall-cmd –zone=public –list-services

Bước 15: Xem các port đang được cho phép sử dụng lệnh

firewall-cmd –zone=public –list-ports

Bước 16: Xem các service của hệ thống sử dụng lệnh

firewall-cmd –get-services

Bước 17: Cho phép dịch vụ dhcp chạy trong zone public sử dụng lệnh

firewall-cmd –zone=public –add-service=dhcp

Bước 18: Kiểm tra lại dịch đã được cho phép sử dụng lệnh

firewall-cmd –zone=public –list-services

Bước 19: Để hủy dịch vụ như dhcp sử dụng lệnh

firewall-cmd –zone=public –remove-service=dhcp

(hoặc thêm –permanent nếu không xóa được dịch vụ)

Bước 20: thêm port 300 vào zone public của firewall với lệnh

firewall-cmd –zone=public –add-port=300/tcp

Bước 21: Thêm 1 dải port 301 đến 400 trên zone public sử dụng lệnh

firewall-cmd –zone=public –add-port=301 -400/tcp

Bước 22: Kiểm tra lại các port đã thêm vào zone public sử dụng lệnh

firewall-cmd –zone=public –list-ports

Bươc 23: Xóa port đã thêm bằng lệnh

firewall-cmd –zone=public –remove-port=300/tcp

Bước 24: Thêm zone hung riêng sử dụng lệnh

firewall-cmd –permanent –new-zone=hung

Bước 25: Sau khi thêm zone hung thì reload lại dịch vụ bằng lệnh

firewall-cmd –reload

Bước 26: Kiểm tra lại bằng lệnh

firewall-cmd –get-zones

Bước 27: Sau khi tạo zone hung có thể cho làm mặc định và thêm các dịch vụ và các port

Kết luận

Chúng ta vừa hoàn thành các bước cơ bản sử dụng firewalld trên cenos7, tại đây chúng ta có thể khai thác và sử dụng để quản lý hệ điều hành .

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này !

Bé Snake