Hướng dẫn sử dụng Pair key kết nối ssh

Pair key được hình thành từ public key và private key

public key được đặt trong server để khi client kết nối vào thì phải có private key server mới cho kết nối quá trình này giúp bảo mật server nếu không may bị lộ ip và bị dò mật khẩu

Bước 1: Sử dụng putty để dùng chạy ssh key pair chọn RSA 2048 bấm Generate để bắt đầu tạo key

Bước 2: Lần lượt lưu public key bằng bấm nút save public key

Bước 3: Lưu private key bằng bấm nút save private key

Bước 4: Sau đó mở lên và copy tắt cả key

 

Bước 5: Vào server tạo file .ssh bằng lệnh

mkdir .ssh

Bước 6: Tạo và chỉnh sửa file authorized_keys dùng lệnh touch

touch authorized_keys

Bước 7: Vào file authorized_keys dùng lệnh

vi authorized_keys

Bước 8: Sau đó dán key pair

Bước 9: Tiếp theo thiết lập lại file ssh bằng lệnh

vi / etc / ssh / sshd_config

Bước 10: Chỉnh sửa thành

PermitRootLogin prohibit-password

PasswordAuthentication no

Bước 11: Khởi động lại dịch vụ để cập nhật file config sử dụng lệnh

systemctl restart sshd.service

Bước 12: Vào putty dẫn vào Connection>SSH>Auth sau đó nhấn vào Browse chọn ssh key đã lưu

Bước 13: đăng nhập vào server bằng ssh

Bước 14: Thử đăng nhập bằng 1 máy khác và lập tức báo lỗi

Kết luận

Chúng ta vừa hoàn thành các bước thao tác cơ bản cài đặt Pair key trên ssh, tại đây chúng ta có thể remote ssh bảo mât bằng Pair key.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này !

Bé Snake