Backup and restore config ESXI

Bước 1:  Sử dụng Dòng lệnh ESXi để Sao lưu Máy chủ ESXi

Việc sử dụng dòng lệnh ESXi để sao lưu các máy chủ ESXi không yêu cầu cài đặt thêm phần mềm. Để chạy các lệnh, hãy bật ESXi Shell và kết nối với máy chủ ESXi mục tiêu thông qua SSH.

Bước 2: Sao lưu máy chủ ESXi theo cách thủ công

Để đảm bảo rằng cấu hình của máy chủ ESXi đích được đồng bộ hóa với bộ nhớ liên tục, hãy chạy lệnh sau:

vim-cmd hostsvc/firmware/sync_config

Bước 3: Chạy lệnh này

Để sao lưu cấu hình ESXi, hãy chạy lệnh sau:

vim-cmd hostsvc/firmware/backup_config

image-1657678790320.png

Lệnh sẽ tạo ra một liên kết để tải xuống tệp lưu trữ configBundle.tgz.

  1. From a web browser navigate to http://Host_FQDN/downloads/123456/configBundle-xx.xx.xx.xx.tgz
In this example the IP address of the host is 192.168.0.81
————————————————————————————————————————————————

Bước 1: Khôi phục cấu hình ESXi trong dòng lệnh ESXi

Trước khi thực hiện bước đầu tiên, hãy đảm bảo rằng phiên bản ESXi, số bản dựng và UUID của máy chủ đích khớp với phiên bản, số bản dựng và UUID của cấu hình ESXi cần được khôi phục.

Sau đó, kết nối với máy chủ ESXi đích thông qua SSH và đặt máy chủ đó vào chế độ bảo trì:

esxcli system maintenanceMode set –enable yes
or
vim-cmd hostsvc/maintenance_mode_enter

Bước 2: Sao chép tệp lưu trữ có cấu hình ESXi vào thư mục máy chủ ESXi đích

Sử dụng máy khách SCP để sao chép tệp lưu trữ có cấu hình ESXi (configBundle-xxxx.tgz) vào thư mục máy chủ ESXi đích.

Bước 3: Đổi tên tệp configBundle-xxxx.tgz

Rename the configBundle-xxxx.tgz file to configBundle.tgz:

mv /tmp/configBundle-esxi6-7b.localdomain.tgz /tmp/configBundle.tgz

Bước 4: Recover the ESXi configuration

Recover the ESXi configuration:

vim-cmd hostsvc/firmware/restore_config /tmp/configBundle.tgz

The ESXi host will restart automatically.

Bước 5: Exit the maintenance mode

Exit the maintenance mode:

esxcli system maintenanceMode set –enable no

or

 

vim-cmd hostsvc/maintenance_mode_exit