Cài đặt ESXI

Cài đặt ESXI   Download ISO trên trang chủ bản VMware. Đã hoàn thành VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update03-14320388.x86_64 Tạo Usb boot Đã hoàn

Đọc thêm

Hardening cho Windows Server

Hardening cho Windows Server 1. HỆ THỐNG TỆP DỮ LIỆU/ FILE SYSTEM Hệ thống tệp dữ liệu FILE SYSTEM Hệ

Đọc thêm