Hướng dẫn cài đặt SSH

SSH là giao thức kết nối từ xa cổng mặc định kết nối là 22 có mã hóa thay thế telnet

Hướng dẫn cài đặt SSH

Bước 1: Để cài đặt ssh sử dụng lệnh

yum install – y openssh openssh-server openssh-client openssl-libs

Bước 2: Khởi động dịch vụ sử dụng lệnh

systemctl start sshd

Bước 3: Muốn ssh chạy theo sau khi khởi động server sử dụng lệnh

systemctl enable sshd

Bước 4: Để cho phép bên ngoài kết nối vào server sử dụng lệnh để bật tường lửa cho phép port 22 của zone public vào (nếu server có sử dụng tường lửa)

firewall-cmd –zone = public –add-port = 22 / tcp

Bước 5: Kiểm tra ssh sử dụng lệnh

systemctl status sshd

Kết luận

Chúng ta vừa hoàn thành các bước Hướng dẫn cài đặt SSH, tại đây chúng ta có thể theo dõi bài tiếp theo là sử dụng Pair key kết nối ssh .

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này !

Bé Snake